Login

Podmienky využívania stránky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne krestan.sk je občianske združenie Art Focus o.z., so sídlom: Polárna 10, 040 01, Košice - Nad Jazerom, Slovensko.
1.2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok krestan.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej len „používateľ“).
1.3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok krestan.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok krestan.sk potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

2. Obsah a použitie webových stránok krestan.sk

2.1. Prístup k webovým stránkam krestan.sk a ich používanie je pre používateľov bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, ako sú náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
2.2. Obsah webových stránok krestan.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
2.3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
2.4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok krestan.sk zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah webových stránok krestan.sk.
2.5. Prístup k obsahu fóra je len pre prihlásených členov. Pravidlá používania fóra sú prístupné na https://krestan.sk/pravidla-pre-pouzivanie-fora.
2.6. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok krestan.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na odmietnutie prístupu ním určenej časti obsahu.
2.7. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach krestan.sk môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

3. Spracovanie a ochrana osobných údajov

3.1. Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok krestan.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. Podmienky ochrany osobných údajov sú prístupné na https://krestan.sk/ochrana-osobnych-udajov a https://krestan.sk/cookies.

4. Cookies

4.1. Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok krestan.sk, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies. Bližšie pravidlá využívania cookies sú prístupné na https://krestan.sk/cookies.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 16. 9. 2022.

    Duchovné dary

© 1999-2023 krestan.sk