Login

Duchovné dary

Biblia nám hovorí, že Boh nás neposlal do služby bez nástrojov. Dal nám dary, ktoré máme využívať, aby sme boli plodní a efektívni. Niektoré dary sa zdajú byť prirodzenými, iné sú nadprirodzené. Všetky spolu slúžia na budovanie cirkvi.

Správcovstvo

Dar správcovstva, či organizovania je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť manažovať viacero úloh a skupín ľudí na splnenie týchto úloh.

L 14:28‐30
Sk 6:1‐7
1Kor 12:28

Apoštolstvo

Dar apoštolstva je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť vstúpiť do nových vecí a oblastí, zakladať nové zbory, dohliadať nad ich rozvojom a koučovať ich.

Sk 15:22‐35
1Kor 12:28
2Kor 12:12
Gal 2:7‐10
Ef 4:11‐14

Zručnosť

Dar zručnosti je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť plánovať, budovať stavby a manuálnymi zručnosťami sa podieľať na tvorbe vecí na všeobecne prospešné použitie.

Ex 30:22
Ex 31:3‐11
2 Kron 34:9‐13
Sk 18:2‐3

Rozlišovanie

Dar rozlišovania je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť duchovne rozoznať klamstvo a lož, rozlíšiť medzi správnymi a nesprávnymi motívmi a duchovnými mocnosťami, ktoré pôsobia v danej situácii.

Mat 16:21‐23
Sk 5:1‐11
Sk 16:16‐18
1Kor 12:10
1Jan 4:1‐6

Evanjelizácia

Dar evanjelizácie je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť pomôcť neveriacim ľuďom podniknúť nevyhnutné kroky na to, aby sa stali znovuzrodenými kresťanmi. Je to schopnosť zrozumiteľne vysvetliť evanjelium, ale aj viesť človeka k novému narodeniu.

Sk 8:5‐6
Sk 8:26‐40
Sk 14:21
Sk 21:8
Ef 4:11‐14

Napomínanie

Dar napomínania je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť prostredníctvom biblickej pravdy a písaného alebo hovoreného slova posilňovať, utešovať alebo nabádať ostatných k činom.

Sk 14:22
Rim 12:8
1Tim 4:13
Žid 10:24‐25

Viera

Dar viery je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť veriť Bohu v neviditeľných nadprirodzených veciach v každej životnej situácii.

Sk 11:22‐24
Rim 4:18‐21
1Kor 12:9
Žid 11

Dávanie

Dar dávania je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť získavať bohatstvo a tiež dávať dary pre rast Božieho kráľovstva na zemi.

Mar 12:41‐44
Rim 12:8
2Kor 8:1‐7
2Kor 9:2‐7

Uzdravovanie

Dar uzdravovania je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť konať ako prostredník v modlitbe viery, skladaním rúk na telesne, duševne a duchovne chorých.

Sk 3:1‐10
Sk 9:32‐35
Sk 28:7‐10
1Kor 12:9-28

Praktická pomoc

Dar praktickej pomoci je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť zhostiť sa podpornej roly na dosiahnutie úloh kresťanskej služby, so schopnosťou vidieť potreby skôr, ako ich vidia iní.

Mar 15:40‐41
Sk 9:36
Rim 16:1‐2
1Kor 12:28

Pohostinnosť

Dar pohostinnosti je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť vytvoriť priateľské prostredie pre druhých na miestach ako je tvoj domov, či kdekoľvek inde.

Sk 16:14‐15
Rim 12:13
Rim 16:23
Žid 13:1‐2
1Pet 4:9

Príhovorná modlitba

Dar príhovoru je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť stáť vytrvalo v modlitbe za niekoho, za niečo alebo niekde, veriť v konkrétne a špecifické odpovede na modlitby.

Žid 7:25
Kol 1:9‐12
Kol 4:12‐13
Jak 5:14‐16

Slovo známosti

Dar slova známosti je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť priniesť pravdu do situácie pomocou nadprirodzeného zjavenia, ktoré je často sprevádzané Božím slovom.

Sk 5:1‐11
1Kor 12:8
Kol 2:2‐3

Vodcovstvo

Dar vodcovstva je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť ovplyvniť a usmerniť ľudí, zamerať ich na celkový obraz, víziu alebo myšlienku.

Rim 12:8
1Tim 3:1‐13
1Tim 5:17
Žid 13:17

Milosrdenstvo

Dar milosrdenstva je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť cítiť empatiu a starať sa o tých, ktorí trpia alebo sa trápia.

Mat 9:35‐36
Mar 9:41
Rim 12:8
1Tes 5:14

Činenie zázrakov

Dar činenia zázrakov je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť, ktorá nadprirodzeným spôsobom pomocou modlitby, viery a Božieho nasmerovania mení to, čo prirodzene prináša život.

Sk 9:36‐42
Sk 19:11‐12
Sk 20:7‐12
Rim 15:18‐19
1Kor 12:10-28

Pastier

Dar pastierstva je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť starať sa o duchovný rast druhých ich opatrovaním a riešením ich problémov.

Jan 10:1‐18
Ef 4:11‐14
1Tim 3:1‐7
1Pet 5:1‐3

Proroctvo

Dar proroctva je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť prinášať jasnú, čistú Božiu pravdu a Jeho srdce a zjavovať Božiu vôľu do konkrétnych situácií.

Sk 2:37‐40
Sk 7:51‐53
Sk 26:24‐29
1Kor 14:1‐4
1Tes 1:5

Služba

Dar služby je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť plniť malé alebo veľké úlohy tak, aby boli pre dobro celého tela Kristovho.

Sk 6:1‐7
Rim 12:7
Gal 6:10
1Tim 1:16‐18
Tit 3:14

Vyučovanie

Dar vyučovania je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť študovať a učiť sa z Písma a pomôcť pochopiť jeho hĺbku ostatným kresťanom.

Sk 18:24‐28
Sk 20:20‐21
1Kor 12:28
Ef 4:11‐14

Jazyky a výklad

Dar jazykov je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť modliť sa v nebeskom jazyku a tak povzbudzovať svojho ducha, aby mal obecenstvo s Bohom. Dar jazykov je často sprevádzaný jeho výkladom a spolu s ním by mal byť používaný na budovanie ostatných.

Sk 2:1‐13
1Kor 12:10
1Kor 14:1‐14

Slovo múdrosti

Dar slova múdrosti je Bohom daná nadprirodzená sila alebo schopnosť porozumieť a objasniť situácie a okolnosti cez aplikovanie biblických právd praktickým spôsobom.

Sk 6:3,10
1Kor 2:6‐13
1Kor 12:8
    Duchovné dary

© 1999-2022 krestan.sk