Login

Biblia

Vyber si obľúbený preklad, knihu a kapitolu, ktorú chceš čítať, alebo môžeš hľadať verše podľa rôznych kritérií.


Vyjadrenie k autorským právam

Autorský zákon hovorí, že vlastníkom autorských práv k dielu je autor. Kresťania veria, že autorom Biblie je Boh sám a jeho pisateľmi desiatky božích mužov, ktorí boli poslušní a zapísali to, k čomu ich Boh inšpiroval.

Podľa autorského zákona je možné prekladať diela iba so súhlasom autora. Autorské práva zanikajú 70 rokov po smrti autora. Keďže však kresťania veria, že autor žije, je nutné predpokladať, že prekladatelia majú súhlas autora.

Veríme, že autor udelil súhlas prekladať Jeho dielo na všeobecný úžitok každému, kto hľadá pravdu a chce autora spoznať. Práve z tohoto dôvodu veríme, že máme právo použiť Ním odsúhlasený preklad diela bez súhlasu prekladateľov.

Biblické preklady zverejnené na týchto stránkach slúžia výhradne pre šírenie evanjelia. K tomuto je poverený každý kresťan, a tak s využitím dostupných technológií chceme prispieť k tomu, aby sa evanjelium rozšírilo všade.

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.

Marek 16,15

Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte.

Matúš 10,7-8

    Duchovné dary

© 1999-2023 krestan.sk